Categories Uncategorized

II. 3.1 Traditional Indian social system

  1. Varnashram (Ashram)- Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sanyas
  2. Purushartha – Dharma, Artha, Kama, Moksha
  3. Karma- punya, pap – Good, bad
  4. Rina – Rishi, Deva, Pitra, Atithi, Manushya
  5. Rebirth- Punarjanma
  6. Karma

 

traditional-indian-social-system.jpg

Fig. Traditional Indian social system

 

Traditional indian social system - Copy

Leave a Reply